Prawa Pacjenta

Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Prawo Pacjenta do informacji

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
 • Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta.
 • Lekarz może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą Pacjenta.

Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych

 • Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować  w tajemnicy informacje związane z Pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta (obowiązku tego nie stosuje się, gdy Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy).
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci Pacjenta.

Prawo Pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma oprawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielnie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 • W przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia i nie ma z nią przedstawiciela ustawowego, zgody na świadczenia zdrowotne nie niosące podwyższonego ryzyka dla życia lub zdrowia Pacjenta może udzielić opiekun faktyczny Pacjenta.

Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 • Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Prawo Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

 • Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja wydawana poraz pierwszy, udostępniana jest Pacjentom bez opłat. Kolejny raz 1 PLN za stronę.
 • Pacjent ma prawo do upoważnienia dowolnej osoby do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta.

Prawo Pacjenta do ochrony jego danych osobowych

 • Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Obowiązki Pacjenta

Pacjent powinien stosować się do zaleceń i wskazań lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.

W przypadku określonych świadczeń zdrowotnych Pacjent powinien się do nich odpowiednio przygotować. O sposobie przygotowania informują, podczas rejestracji na konsultacje i badania, pracownicy recepcji Centrum Medycznego Masmed  Informacje o sposobie przygotowania się do konsultacji i badań są również podane na naszej stronie www.masmed.com.pl

Informacja

Drodzy Pacjenci dla Państwa bezpieczeństwa Centrum Medyczne Masmed jest monitorowane.